STAN & NICULESCU si asociatii

Echipa noastraStan Alexandra

-Managing Partener CNSA-Niculescu Lucian

-Managing Partener CNSA-----------------------------------

-Managing Partener CNSA-Chiriac A.

-Asistent front office-Roxana M .

-financiar contabilitate-Nume membru

-dep. expertize de specialitate-